CO NABÍZÍM?

 • odhady nemovitostí pro  účely poskytnutí (zajištění) úvěru u České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a Waldviertler Sparkasse Bank AG (jsem smluvním odhadcem těchto bank)
 • odhady nemovitostí - stanovení tržní hodnoty nemovitostí
 • odhady nemovitostí při dědickém řízení (pro účely vyčíslení odměny notáře)
 • určení tržního nájemného
 • odhady nemovitostí pro účely stanovení prodejní (nabídkové) ceny nemovitosti
 • odhady nemovitostí v českém a rovněž v anglickém jazyce
 • působím zejména v Praze, jejím okolí a na Mělnicku
 • zajistím/zprostředkuji realitní služby u komerčních nemovitostí velkého rozsahu - oceňování, pronájem kancelářských prostor, prodej komerčních nemovitostí, zprostředkuji služby property managementu

 

 

FAQ (ČASTO KLADENÉ OTÁZKY)

 

Kolik bude odhad stát?

Ceny odhadů jsou smluvní, cena závisí především na rozsahu předmětné nemovitosti a s tím související náročností na zpracování  odhadu. Ceny za zpracování odhadů pro některé banky u některých typů  nemovitostí (zejména byty a rodinné domy) se řídí ceníkem bank.

 

Za jak dlouho bude odhad hotový?

Standardní odhad bytu či rodinného domu zpracuji do pěti pracovních dní od provedení prohlídky nemovitosti a předání všech potřebných podkladů. Kratší termíny zpracování ocenění jsou po dohodě možné.

 

Jaké podklady budete pro ocenění vyžadovat?

Standardně požadované podklady pro typické nemovitosti uvádím níže v rubrice Požadované podklady.

 

Jaký je rozdíl mezi odhadcem a soudním znalcem?

Soudní znalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, kterého za tímto účelem jmenoval ministr spravedlnosti. Naproti tomu odhadci nemovitosti svou činnost provozují na základě certifikace, kterou složí u některého z certifikačních orgánů.

 

Soudní znalci by měli být činní zejména v oblasti zpracování znaleckých posudků zpracovaných pro účely soudu, pod který spadají (jsou v podstatě poradním orgánem soudu), mohou však zpracovávat ocenění i pro jiné subjekty. Soudní znalec je na rozdíl od odhadce oprávněn zpracovávat tzv. administrativní ocenění dle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. daň z nabytí nemovitých věcí - cena zjištěná).

Odhadce zpracovává ocenění (odhady) na tržních principech. Odhadce až na výjimky nezpracovává ocenění pro účely soudu a není oprávněn zpracovávat administrativní ocenění vyžadovaná zákonem.

 

Více k problematice oceňování naleznete v rubrice Trocha teorie.

 

 

 

 

STANDARDNĚ POŽADOVANÉ PODKLADY

 

Standardně vyžadované podklady v případě ocenění bytové jednotky, či rodinného domu:

 • výpis z katastru nemovitostí (pokud možno co nejaktuálnější)
 • kopie katastrální mapy
 • prohlašení vlastníka budovy
 • kupní smlouva, její návrh či jiný nabývací titul
 • projektová dokumentace (zejména část tzv. architektonicko stavební řešení)
 • informace o stáří nemovitosti
 • kolaudační rozhodnutí/souhlas
 • kontakt na osobu, se kterou lze provést prohlídku nemovitostí

 

Dále mohou být dle povahy nemovitosti vyžádány zejména tyto podklady:

 • informace o výši pojistného a daně z nemovitosti
 • informace o výši ročních nákladů na opravy, údržbu, správu nemovitosti a další náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti
 • nájemní smlouvy (pokud jsou nějaké v předmětné nemovitosti uzavřeny)
 • smlouvy o věcných břemenech
 • rozpočet rekonstrukcí, přístaveb, nástaveb apod.